Australský vzdělávací systém

se skládá ze 4 hlavních druhů škol: jazykových, středních, odborných škol a universit.

Vzdělávací sektor je šikovně propojen a proto můžete relativně jednoduše (samozřejmě v rámci požadavků vyplývajících ze studentských víz) přecházet z jedné úrovně studia na další a z jedné instituce do druhé. Toto propojení a vzájemné uznávání dává zahraničním studentům značnou flexibilitu při plánování budoucí kariéry.

Neboť většina našich klientů v současné době neprojevuje zájem o střední školy*, nebudeme se tedy o této kategorii rozepisovat více. Kdybyste přesto projevili zájem o studium na střední škole, kontaktujte Australian Studylink Agency, rádi Vám poskytneme bližší informace a se zařízením celého studijního pobytu pomůžeme.

Přinášíme Vám podrobný přehled o jednotlivých kurzech, stylech výuky, přijímacích podmínkách, národnostním mixu, nástupních termínech, průměrných cenách školného apod.


Kurzy na jazykových školách se souhrnně nazývají English Language Intensive Courses for Overseas Students (ELICOS) a dělí se na:

1. General English

Obecná angličtina – různé stupně pokročilosti od úplných začátečníků až po pokročilé; do jednotlivých úrovní budete umístěni na základě rozřazovacího testu; v určené úrovni zůstáváte, dokud se nezlepšíte na úroveň vyšší; kurzy obecné angličtiny začínají každé pondělí.

2. English For Academic Purposes

Akademická angličtina – tento kurz je vhodné absolvovat, pokud chcete pokračovat ve studiu na odborné škole, TAFE či Universitě; kurz se skládá ze dvou běhů, každý běh trvá 8 týdnů, pro vstup do prvního běhu byste měli být na jazykové úrovni Upper intermediate = IELTS test 5.0, pro vstup do druhého běhu pak na úrovni Pre-advanced = IELTS test 5.5; školy po Vás nebudou vyžadovat IELTS test, ale nechají Vás vyplnit test vlastní a dle něj zhodnotí úroveň Vaší angličtiny; nástupní termín dle rozvrhu příslušné školy.

3. English for Business

Obchodní angličtina – 8mi týdenní kurz vhodný pro ty, kteří budou potřebovat angličtinu pro každodenní obchodní účely (jednání, schůzky, obchodní korespondence, telefonování apod.); je nutné prokázat alespoň znalosti angličtiny na úrovni Lower intermediate, Vaše znalosti ohodnotí škola na základě jejího testu; nástupní termín dle rozvrhu příslušné školy.

4. Cambridge exam preparation

Příprava na složení mezinárodně uznávaných Cambridgských zkoušek vhodných hlavně jako prokázání Vaší praktické znalosti angličtiny pro budoucího zaměstnavatele, je i postačující jako vstupní doklad o úrovni Vaší angličtiny před vstupem na odborné školy; na základě testu školy budete rozřazeni do úrovně PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate of English), CAE (Certificate in Advanced English) nebo CPE (Certificate of Proficiency in English); kurzy trvají 10-12 týdnů a začínají 3x ročně na všech školách ve stejném termínu. Cambridský certificát má neomezenou dobu platnosti. 

5. IELTS preparation

Příprava na složení zkoušky IELTS (v Austrálii nejčastěji vyžadovaný test pro zájemce o studium na universitě) – 8mi týdenní intenzivní kurz zaměřený výhradě na složení zkoušky IELTS vhodný pro ty, kteří potřebují složit zkoušku IELTS v krátkém časovém horizontu; není omezeno vstupními požadavky; nástupní termín na kurz přípravy na složení zkoušky IELTS je dle rozvrhu jednotlivé školy.

IELTS test se skládá ze čtyř částí - poslechu, čtení, psaní a mluvení. Test se koná přibližně jednou za měsíc, přesné datum stanovuje organizátor testu. IELTS test je platný dva roky.

IELTS test je vyžadován i v případě zájemců o získání trvalého pobytu a pracovních a sponsorských víz v Austrálii.


Styl výuky se liší v závislosti na druhu jazykového kurzu. Kurzy obecné angličtiny jsou koncipovány převážně jako škola hrou, naopak kurzy připravující na zkoušky Cambridge a IELTS a kurzy Obchodní a Akademické angličtiny jsou daleko intenzivnější a českému stylu výuky mnohem bližší. Systematicky se zaměřují na procvičování gramatiky, slovní zásoby, písemného i mluveného projevu a využití angličtiny v každodenním životě. Osobně našim klientům doporučujeme, aby si zaplatili pouze nezbytně nutnou dobu kurzu Obecné angličtiny a co nejdříve přešli na jeden z kurzů intenzivnějších. Nezbytně nutná doba se liší v závislosti na Vaší počáteční jazykové úrovni. Kdo nehovoří anglicky vůbec, ten by měl zůstat na kurzu Obecné angličtiny déle, alespoň 16 týdnů, ti kteří se už anglicky delší čas učili, ale potřebují oprášit znalosti a nabýt trochu sebevědomí mohou zůstat zhruba 8 až 12 týdnů a ti, co se potřebují jen rozmluvit by měli uvažovat maximálně o 4 až 8 týdnech.

Národnostní mix je dalším z kritérií kvality škol. Je důležité aby ve škole výrazně nepřevažovala jedna národnostní skupina nad ostatními. Není to z důvodů rasové nesnášenlivosti, ale proto aby veškerá komunikace i o přestávkách ve škole probíhala v angličtině. Pro Vás je také záhodno se podívat jaké procento Čechů a Slováků na určité škole studuje, aby se Vám nestalo, že budete mít ve třídě více Čechoslováků. V takovém případě je velmi obtížné se vyhnout komunikaci v mateřském jazyce a to nejen o přestávkách, ale často i během výuky. Řešením může být výběr školy, která nabízí vysoký počet úrovní. Nebývá pak problém být umístěn do třídy, která vyhovuje Vašim konkrétním požadavkům.

Doba výuky je od pondělí do pátku většinou v době od 9 do 15 h (20h čisté výuky týdně). V poslední době se objevují jazykové školy, které nabízejí výuku i ve večerních hodinách. Tato možnost volby mezi denním a večerním studiem je výhodná z hlediska hledání práce a pro mnohé studenty tedy vítaná alternativa.

Ceny jazykových kurzů se pohybují od 210 do 350 AUD za 20h výuky týdně, každá škola si stanovuje ceny vlastní. Cena za absolvování zkoušky Cambridge není na některých školách zahrnuta v ceně školného a musí se doplácet až na místě během vlastního studia.

Odborné školy jsou klasifikované jako Vocational education and training (VET) a zkráceně nazývané College.

Mezi Čechy patří po absolvování jazykových škol k nejvyhledávanějším, neboť již nejsou tak časově náročné a zbývá Vám více času na práci. Obsahem jsou nejvíce podobné českým vyšším odborným školám, ale systém výuky spíše připomínají školy vysoké. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení, hodnotí se pomocí testů nebo písemných prací (tzv. Assignments).

Na odborných školách můžete studovat nepřeberné množství kurzů jako např. Accounting, Business Management, Business Marketing, Child Care, Hospitality, Information Technology, International Business, Personal Trainer, Travel and Tourism a další. Cena odborných škol se pohybuje v rozmezí 1200 až 2500 AUD za semestr výuky; semestr trvá 3 měsíce.

Oficiálně si školy stanovují jako přijímací kritérium znalost anglického jazyka na úrovni IELTS skóre 5.5 a výše, ale samotné absolvování IELTS testu není podmínkou. Většině škol postačí jako doklad o úrovni Vaší angličtiny závěrečný Certifikát získaný na jazykové škole. Pro přijetí na většinu odborných škol není nutné mít složenou maturitní zkoušku. Odborné školy uznávají předměty, které jste vystudoval na jiné škole (tzv. Recognition of Prior Learning), pokud obsah těchto předmětů odpovídá obsahu jimi vyučovaných předmětů.

Nástupní termíny na odborné školy jsou individuální, každá škola si je určuje zvlášť. Většina škol nabízí 4 nástupní termíny za rok, některé ale mají nástup i každý měsíc.

Odborné školy si uvědomují, že většina jejich klientů musí během studia pracovat a vycházejí svým studentům maximálně vstříc. Otvírají kurzy ranní, odpolední i večerní a některé školy dokonce umožňují studentům, aby si vybrali z týdenního rozvrhu předměty, které nejvíce vyhovují jejich pracovnímu rozvrhu (tyto předměty musí samozřejmě spadat pod obor, do něhož jsou momentálně zapsáni).

Studiem na odborné škole můžete dosáhnout několika úrovní vzdělání. Po 3 měsících studia získáte Certificate I, po 6 měsících Certificate II, po 9 měsících Certificate III, po 12 měsících Certificate IV, po 1,5 roce studia Diploma a po 2 letech studia Advanced Diploma. Studium se dá urychlit, pokud Vám škola uzná některé předměty z jiných škol (škola uznává maximálně polovinu požadovaných předmětů, druhou polovinu musíte vystudovat v Austrálii, i když jste je třeba již jednou vystudovali v Čechách). Celkovou dobu studia si také můžete zkrátit zintenzivněním studia, tedy čím více předmětů si v daném semestru zapíšete, tím dříve splníte požadavek na daný počet předmětů k vybranému kurzu a tím dříve obdržíte Certificate, Diploma či Advanced Diploma.

Australské universitní vzdělávací instituce

patří mezi celosvětově uznávané a ročně na ně do Austrálie přijíždí studovat více než 100 000 zahraničních studentů. V Austrálii se momentálně nachází 39 universit a podrobné informace ohledně jejich kurzů, vstupních předpokladů a cen nabízí každá universita na vlastních webových stránkách. Abecední seznam všech universit s odkazy na jejich webové stránky si můžete stáhnout zde, pokud by Vás zajímalo spíše členění dle jednotlivých australských států a největších měst podívejte se na tuto adresu. V případě zájmu nás kontaktujte, rádi Vám s výběrem školy poradíme.

Universitní výuka probíhá většinou od začátku března do konce listopadu a to ve dvou semestrech s krátkými prázdninami během každého semestru. Od prosince do února jsou letní prázdniny. Některé školy ovšem nabízejí i tří semestrální studium a umožňují studentům v době od prosince do února navštěvovat tzv. letní školu. Přihlášky na studium se musí podávat s velkým předstihem, minimálně 4 měsíce před zahájením školy. Nástupní termín na všechny university je v únoru a na některé i v červenci, ale výběr předmětů bývá v červenci omezený.

Pro přijetí na universitu není potřeba dělat přijímací zkoušky jako u nás, ale je nutné splnit vlastní požadavky školy. Požadavky se vždy týkají jazykové úrovně, uchazeč o studium musí prokázat jazykovou dovednost složením zkoušky IELTS nebo TOEFL. Požadované výsledky těchto testů si určuje každá universita sama, často se liší i v závislosti na vybraném kurzu, ale ve většině případech je postačující IELTS skóre 5.5 a výše nebo TOEFL skóre nejméně 500. Bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých universit v sekci vstupní předpoklady (Entry requirements).

Výuka je vedená formou přednášek a cvičení. Známky z jednotlivých předmětů jsou kalkulovány z Vaší procentuální úspěšnosti při vypracovávání prací během semestru (tzv. Assignments) a popřípadě závěrečné písemné zkoušky. Tyto podmínky se liší předmět od předmětu. V porovnání s českým univerzitním systémem je zde kladen důraz na průběžné studium celý semestr a příprava na každou hodinu bývá samozřejmostí. Při dodržení zásady průběžného studia nemíváme, jako Češi obecně, se studiem odborných předmětů větší problémy. Z jazykového hlediska na mnohých školách fungují oddělení zaměřená výhradně na pomoc mezinárodním studentům, kde si je možné nechat domácí písemné práce před odevzdáním zkontrolovat.

Na universitách můžete dosáhnout v závislosti na délce studia několika úrovní vzdělání, které se dělí na dvě hlavní kategorie Undergraduate a Postgraduate. V kategorii Undergraduate získáte po 3 – 4 letech Bachelor Degree. V kategorii Postgraduate obdržíte po 6 měsících Graduate Certificate, po roce Graduate Diploma, po 1 – 2 letech Master Degree a po 3 – 4 letech Doctoral Degree. Jednotlivých úrovní lze dosáhnout ve výše uvedeném pořadí, ale pokud již máte část studia absolvovanou na jiné škole, např. již máte vystudované bakalářské studium v ČR, můžete zde rovnou pokračovat studiem magisterským a za rok až dva získáte Master Degree.

Pro Vaši představu jsem připravili orientační přehled cen, bližší informace najdete na webových stránkách jednotlivých škol.

Undergraduate
Bachelor Degree – 20.000 až 26.000 AUD za rok studia
 

Postgraduate
Graduate Certificate a Graduate Diploma - 11.000 až 25.000 AUD za rok studia
Master Degree a Doctoral Degree - 22.000 až 35.000 AUD za rok studia

V ceně nejsou zahrnuty další náklady spojené se studiem jako učebnice, ubytování a strava.


*Studium na středních školách je limitováno věkem 15 až 18 let a vyřízení studia vyžaduje větší participaci rodičů. Ti musí pro své potomky v Austrálii zajistit ubytování, stravu a najít dospělého Australského občana nebo osobu s uděleným trvalým pobytem v Austrálii, který převezme za nezletilé dítě zodpovědnost a bude suplovat úlohu rodiče.